Archivo:Comunidades autónomas de España.svg

Dende USIE-Galicia queremos dar as grazas aos nosos compañeiros e compañeiras das restantes Comunidades Autónomas pola axuda prestada para a actualización da presente páxina.

As aportacións para os ROC pódense achegar a través de galicia@usie.es.

USIE-Galicia ofrece unha relación dos Regulamentos de Organización e funcionamento dos centros educativos existentes nas distintas Comunidades Autónomas, tanto dos centros de infantil e primaria como dos Institutos de Educación Secundaria.
En Galicia os decretos e ordes que regulan os ROC levan vixentes durante case un cuarto de século. Durante este tempo os retos educativos e a xestión dos centros cambiou de modo significativo, polo que se necesita a súa actualización e así adaptalos a realidade actual para permitir unha xestión dos centros acorde co século XXI.
Os ROC actuais transitaron por catro leis educativas (LOXSE, LOE, LOMCE e a actual LOMLOE) sen que apenas se producisen leves modificacións no seu articulado durante todo este tempo.
A Secretaría Xeral Técnica ben de constituír grupos de traballo, formados por inspectores e directores, co fin de iniciar o proceso para a elaboración dun novos regulamentos orgánicos de primaria e secundaria.
USIE-Galicia considera oportuna a iniciativa e desexa contribuír con aportacións que ofrezan novas solucións a problemas puntuais cos que a miúdo, inspectores e directores, atopámonos.
En consecuencia, pretendemos recoller as aportacións que os inspectores e inspectoras (e outros membros da comunidade educativa) consideren que deberían ser incluidas nos novos ROC, co obxectivo de dar traslado a Consellería, no momento en que esta abra a fase de exposición do borrador e o prazo para facer as achegas correspondentes.
As aportacións pódense achegar a través de galicia@usie.es.

CADRO COMPARATIVO

No seguinte cadro aparece unha comparativa entre ROC(s) das Comunidades Autónomas en relación a certos aspectos singulares referidos ás atribucións do director, aos órganos de coordinación docente, ao Consello Escolar de centro, aos horarios/asignación de materias afins e ao profesorado.

ANÁLISIS

Artículo, nº 60 de abril 2021, Revista Supervisión 21: “La autonomía escolar como elemento vertebrador de los Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC): https://usie.es/supervision21/la-autonomia-escolar-como-elemento-vertebrador-de-los-reglamentos-organicos-de-centro-roc/.

NORMATIVA BÁSICA

(*) As comunidades que non teñen normativa propia aplican de xeito subsidiario a normativa estatal.

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3689-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria:https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15723

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15565.

ANDALUCÍA

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía: https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1184-consolidado.pdf.

Infantil e Primaria

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/3.

Corrección de errores al Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros públicos específicos de Educación Especial (BOJA 05-11-2010).

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

Secundaria

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Texto consolidado, 2011): https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2.

Corrección de errores al Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (IES). (BOJA 05-11-2010)

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (IES), así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010).

ARAGÓN (*)

En Aragón non hai Regulamento Orgánico propio para os Colexios ou Institutos. Aplícase subsidiariamente os Reais Decretos e as ordes correspondentes do Ministerio.

Instrucións Infantil, Primaria e Educación Especial

INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: http://legislacioneducativa.ftp.catedu.es/LEGISLACION%20EDUCATIVA/Auton%C3%B3mica/CENTROS_ORGANIZACION/PRIMARIA/IIOF%20PRIMARIA%20REFUNDIDO%20JUNIO%202016.pdf.

Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 3 de julio).

Corrección de errores de la Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 16 de julio).

Corrección de errores de la Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 13 de agosto).

Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 30 de diciembre).

Orden ECD/598/2016, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 23 de junio).

Instrucións Secundaria

ORDEN de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón: https://educa.aragon.es/documents/20126/521996/218+ORDEN+IOF+IES+boa%281%29.pdf/8cf0ff03-d0b5-b3f3-19c5-7ebf57d9de60?t=1578923050654

Orde Centros Públicos Integrados

ORDEN ECD/1082/2018, de 24 de mayo, por la que se regulan las condiciones de organización y funcionamiento de los Centros Públicos Integrados de educación básica y segundo ciclo de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso 2018/2019.

BALEARES

Infantil e Primaria

DECRETO 119/2002, de 27 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas públicas de educación infantil, de los colegios públicos de educación primaria y de los colegios públicos de educación infantil y primaria (BOIB 05/10/02 núm. 120) art. 60 derogado por Decreto 39/2011, de 29 de abril, BOIB 05/05/2011 núm. 67: http://boib.caib.es/pdf/2002120/mp17281.pdf.

Secundaria

DECRETO 120/2002 de 27 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOIB 05/10/02 núm. 120) art. 69 derogado por el Decreto 39/2011 de 29 de abril, BOIB 05/05/2011 núm. 67 // Queda modificado l’art 76.1 por el Decreto 91/2012, de 23 de noviembre, BOIB 29/11/2012 núm.177: http://boib.caib.es/pdf/2002120/mp17295.pdf

Acceso a normativa estruturada de interés: http://die.caib.es/normativa/

Anteproxecto de lei educativa propia

Anteproxecto de lei: https://www.caib.es/pidip2front/jsp/adjunto?codi=2554090&idioma=es

CANARIAS

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9901-consolidado.pdf.

Primaria e Secundaria

DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html.

ORDEN de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/145/001.html.

Función directiva

DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/155/001.html.

Outras disposicións:

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html.

Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html.

Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-2021: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resoluion-vud-instrucciones-organizacion-y-funcionamiento-2020-2021.pdf

Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración de las instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2010-2021: http://www2.fe.ccoo.es/comunes/recursos/15696/2475005-Ampliacion_de_instrucciones_2020-2021.pdf

Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021: https://www.stec.es/stec/archivos_subidos/noticias/13659/resolucion_n_188_de_09_09_2020-_conjunta_inicio_curso_dgoic__dgpea_892020_1964.pdf.

CANTABRIA

Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria: https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf.

Infantil e Primaria

Decreto 80/2014, de 26 de diciembre, que modifica el Decreto 25/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decreto 16/2016, de 30 de marzo, que modifica el Decreto 25/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decreto 25/2010 de 31 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=173418.

Orden ECD/66/2016, de 14 de junio, que modifica la Orden EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Orden EDU/23/2011, de 29 de marzo, que modifica la Orden EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas Infantiles, de los Colegios de Educación Primaria y de Infantil y Primaria.

Orden EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Secundaria

Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=189204.

ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican las Órdenes de 29 de junio de 1994 por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educaci6n Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria.

ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria.

CASTILLA-LA MANCHA (*)

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha: https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf.

Infantil e Primaria

ORDEN DE 02/07/2012, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (EI, EP): DOCM — 3/07/2012. Por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Orden de 15-09-2008, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan
la organización y funcionamiento de los colegios
de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha: http://www.educa.jccm.es/es/normativa/orden-15-09-2008-consejeria-educacion-ciencia.

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3689-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria:https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15723

Secundaria

ORDEN DE 02/07/2012, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (IES): DOCM — 3/07/2012. Por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15565.

Más información normativa

Portal de educación: http://www.educa.jccm.es/es/centros/organizacion-funcionamiento/normativa-organizacion-funcionamiento

CASTILLA Y LEÓN

Primaria e Secundaria

DECRETO 86/2002, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Obligatoria: https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1e800/centros-docentes-universitarios/decreto-86-2002-4-julio-aprueba-reglamento-organico-centros.

ORDEN de 5 de septiembre 2002 , de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Educación Obligatoria dependientes de la Comunidad de Castilla y León: https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/normativa-educacion/educacion-universitaria-1e800/centros-docentes-universitarios/orden-5-septiembre-2002-consejeria-educacion-cultura-regula.

Decreto de Autonomía de Centros Educativos.

Decreto 23/2014, de 12 de junio, por el que se establece el marco del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 13 de junio de 2014): https://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-23-2014-12-junio-establece-marco-gobierno-autonomia.

CATALUÑA

Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación: https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13038-consolidado.pdf.

Primaria e Secundaria. Decreto de Autonomía de Centros Educativos.

En Cataluña dende o 2010 non hai Regulamentos Orgánicos de Centro que foron sustituidos polo Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5686/1108860.pdf.

Decreto 39/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los
procedimientos para definir el perfil y la provisión de los puestos de
trabajo docentes (DPP): http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1125477.

RESOLUCIÓN ENS/906/2014, de 23 de abril, por la que se determinan
los centros educativos y los puestos de trabajo docentes que tienen la
consideración de especial dificultad: https://innovativeworker.economistjurist.es/BDI/class/descarga.php?id=145521.

DECRETO 132/2001, de 29 de mayo, por el que se regulan los planes estratégicos de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Decreto 155/2010, de 2 de noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=563091.

DECRETO 29/2015, de 3 de marzo, de modificación del Decreto 155/2010, de 2 de noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente.

Avaliación do profesorado:

CEUTA Y MELILLA (*)

Infantil e Primaria (Normativa Básica aplicable)

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los
Colegios de Educación Primaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3689-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15723.

Orden EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se regulan los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil y diferentes aspectos relacionados con la admisión de alumnos/as, la participación, la organización y el funcionamiento de dichos centros en las ciudades de Ceuta y Melilla: https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/21/pdfs/BOE-A-2010-11642.pdf.

Secundaria (Normativa Básica aplicable)

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15565.

ORDEN ECD/3388/2003, de 27 de noviembre , por la que se modifica y amplía la Orden de 29 de juniode 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996: https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/05/pdfs/A43441-43444.pdf.

Instrucións Primaria e Secundaria

Instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional para su aplicación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 2020-2021: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-2021.pdf.

COMUNIDAD VALENCIANA

Infantil e Primaria

DECRETO 253/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria. [2019/11482]: http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/11482

Secundaria

DECRETO 252/2019, de 29 de noviembre, del Consell, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. [2019/11616]: https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/decreto%20ROF%20Secundaria%202019.pdf.

Orden de Primaria e Secundaria

Orden de 29 de junio de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los centros docentes que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Preescolar, Primaria, General Básica, Educación Especial, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, sostenidos con fondos públicos y dependientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.

Instrucións Primaria

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Infantil de segundo ciclo y Educación Primaria
durante el curso 2020-2021. [2020/5929]: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5929.pdf.

Instrucións Secundaria

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el
curso 2020-2021. [2020/6219]: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf.

EXTREMADURA (*)

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5297-consolidado.pdf.

Extremadura non dispón de regulamento orgánico de primaria e tampouco de secundaria. No seu lugar dispón das seguintes instrucións que desenvolven contidos regulamentarios.

Instrucións Infantil e Primaria

INSTRUCCIÓN de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006, que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura: https://www.educarex.es/pub/cont/com/0007/documentos/Instruccion_3_Julio_2013.pdf.

Instrucións Secundaria

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura: https://www.sindicatopide.org/Legislacion/2006.06.27-NormasFunto-IES.pdf.

INSTRUCCIÓN de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General de Educación, por la que se modifican las Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de 27 de junio de 2006, que concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura: https://www.educarex.es/pub/cont/com/0007/documentos/Instruccion_3_Julio_2013.pdf

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura: https://www.sindicatopide.org/Legislacion/2006.06.27-NormasFunto-IES.pdf

GALICIA

Infantil e Primaria

DECRETO 374/1996, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria.

ORDEN de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1997/19970902/AnuncioAD56_es.html

Secundaria

DECRETO 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

ORDE do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/8392.

Centros Integrados (Primaria e Secundaria)

Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias (DERROGADO o artigo 6, letras a) ata o i), ambas as dúas incluídas polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo).

Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias.

Modificación dos Decretos e Ordes anteriores

ORDEN de 28 de junio de 2010 por la que se modifican parcialmente las órdenes del 1 de agosto de 1997, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del Decreto 324/1996, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria y se establece su organización y funcionamiento, de 22 de julio de 1997, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, y de 3 de octubre de 2000, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del Decreto 7/1999, por el que se implantan y regulan los centros públicos integrados de enseñanzas no universitarias: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100706/Anuncio21E16_es.html.

LA RIOJA

Primaria e Secundaria

Decreto 1/2011, de 14 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Centros de Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja: https://web.larioja.org/normativa?n=1402.

Infantil e Primaria

Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria: https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=988

Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.

Orden ECD/3387/2003, de 27 de noviembre, por la que se modifica y amplía la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Primaria, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996.

Secundaria

Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja: https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=997.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria.

Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se modifican las Órdenes de 29 de junio de 1994 por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria y de los institutos de educación secundaria.

MADRID (*)

Infantil e Primaria (Normativa Básica aplicable)

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3689-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15723

Secundaria (Normativa Básica aplicable)

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-3834-consolidado.pdf.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-15565

Primaria e Secundaria (Autonomía pedagóxica, de organización e de Xestión)

Decreto 149/2000, de 22 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios: http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=311&cdestado=P#no-back-button.

ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8798&cdestado=P#no-back-button.

ORDEN 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8940&cdestado=P#no-back-button

Delegación de funcións nos titulares dos centros públicos

Resolución de 14 de junio de 2010, del Director General de Recursos Humanos, por la que se delegan competencias en los titulares de las Direcciones de Área Territoriales y de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación: http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6666#no-back-button.

NAVARRA

Infantil e Primaria

Decreto Foral 24/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas públicas de Educación Infantil, colegios públicos de Educación Primaria y colegios públicos de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28161 

Orden Foral 257/1998, de 16 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se desarrolla el Reglamento Orgánico de las Escuelas Públicas de Educación Infantil, Colegios Públicos de Educación Primaria y Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria.

Secundaria

Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28169.

Orden Foral 258/1998, de 16 de julio, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se desarrolla el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

PAÍS VASCO

Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-11066-consolidado.pdf.

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca: https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2008.pdf

Ley 3/2008, de 13 de junio, de segunda modificación de la Ley de la Escuela
Pública Vasca: https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14347.pdf.

Ley 10/1994, de 17 de junio, sobre la modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca en su artículo 10, punto 4: https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1543.pdf.

Infantil, Primaria e Secundaria

DECRETO 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco: https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200900731/es_def/index.shtml

Centros Públicos Integrales

ORDEN de 16 de enero de 2012 , de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la estructura y organización de los centros públicos integrales de la Comunidad Autónoma del País Vasco: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/02/1200713a.shtml.

Reglamento de Organización e Funcionamento

ROF de centros da ESO: https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/

ROF de centros de Infantil y Primaria: https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y-primaria/web01-a2ikadok/es/

ROF bacharelato: https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-bachillerato/web01-a2ikadok/es/

Anexos:

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/hezkuntza_ikuskaritza_dok_abi/es_def/adjuntos/rof_anexos.pdf

Exemplos:

Decreto de Autonomía de Centros Educativos

DECRETO 93/2018, de 19 de junio, de organización, funcionamiento y autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/07/1803495a.pdf.

Decretos que configuran las ROF

Convivencia

DECRETO 201/2008, de 2 de diciembre, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/es_def/adjuntos/600008_Pub_BOPV_Decreto_Derechos_Deberes.pdf.

OMR (Órgano Máximo de Representación)

Centros públicos

Decreto 258/1996 de 12 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de elección y renovación del Órgano Máximo de Representación de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 15-11-1996)

Decreto 11/2007 de 30 de enero, de modificación del Decreto por el que se regula el procedimiento de elección y renovación parcial del Organo Máximo de Representación de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 05-02-2007).

Texto refundido 

Guía de participación en el OMR: https://www.ehige.eus/wp-content/uploads/2018/11/COMO-PARTICIPAR-EN-LOS-OMR-GUIA-PRACTICA.pdf.

Consejo Escolar

Centros privados concertados

  • Decreto 7/1997 de 22 de enero, por el que se regula el procedimiento de elección y constitución del Consejo Escolar y designación del (de la) Director(a) de los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autómoma del País Vasco. (BOPV 24-01-1997)
  • Decreto 10/2007 de 30 de enero, de modificación del Decreto por el que se regula el procedimiento de elección y constitución del Consejo Escolar y la designación del Director o Directora de los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 05-02-2007)

      Texto refundido 

Avaliación do equipo docente

Orden de 25 de mayo de 2012, sobre el proceso de evaluación de los
directores y directoras de los centros docentes no universitarios
dependientes del Departamento de Educación, Universidades e
Investigación, nombrados por un periodo de cuatro años en aplicación del
procedimiento establecido en el Decreto 22/2009, de 3 de febrero (BOPV
15-06-2012): https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/06/1202752a.pdf


Orden de 8 de abril de 2013, sobre el proceso de evaluación de los
jefes y jefas de estudios y secretarios y secretarias de los centros
docentes públicos no universitarios dependientes del Departamento del
Gobierno Vasco competente en materia de educación, nombrados por un
periodo de cuatro años en aplicación del procedimiento establecido en el
Decreto 22/2009, de 3 de febrero (BOPV de 07-05-2013):https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2013/05/1302140a.pdf.

Función directiva

PRINCIPADO DE ASTURIAS (*)

Infantil e Primaria

Decreto 27/2015, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan el primer ciclo de educación infantil y se regula la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil en el Principado de Asturias (21/04/15).

RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias (17/08/04).

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001 , de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias: http://www6.uniovi.es/bopa/2001/08/10835_01.htm.

Secundaria

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, de quinta modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (27/05/19)

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, de cuarta modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias (09/08/17)

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de tercera modificación de la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias. (22/05/14)

RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifica la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias.MODIFICACIONES EN BOPA 29/08/12 Y 22/05/2014 (17/08/04)

RESOLUCIóN de 28 de agosto de 2003, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2003-2004 (04/09/03)

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria del Principado de Asturias MODIFICACIONES EN BOPA 17/08/2004 29/08/2012 22/05/2014 (13/08/01)

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (21/02/96).

REGIÓN DE MURCIA (*)

Infantil e Primaria (Normativa Básica aplicable)

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación primaria.

Secundaria (Normativa Básica aplicable)

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instruccione que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria.