ABSENTISMO

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la atención educativa al alumnado vulnerable o alumnado con convivientes vulnerables durante el curso 2020/21 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. [Constitución de dous equipos por provincia de Atención Virtual ao Alumnado, AVA: un equipo AVA de educación infantil e primaria e un equipo AVA para atender o alumnado de educación secundaria obrigatoria e os ámbitos de ciencias aplicadas e comunicación e sociedade de formación profesional básica].

Orde do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario

Resolución do 4 de novembro de 2020 pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021” e pola que se aproba o Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos non universitarios.

Protocolo de actividades extraescolares

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Resolución do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

ATENCIÓN A DIVERSIDADE

Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo.

ATENCIÓN AO PÚBLICO NOS CENTROS DOCENTES

Recomendacións sanitarias do 7 de maio a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico

CALENDARIO ESCOLAR

Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do alumnado para o curso 2020/21

Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

CARTELERÍA CENTROS

Modelos actualizados de cartelería para centros educativos

Modelos cartelería Covid-19

COMEDORES ESCOLARES

Protocolo de prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios

DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS

Modelo de declaración responsable das familias

ENSINO VIRTUAL

Plan de ensino virtual ante a Covid-19

Plan de ensino virtual ante a Covid-19 (02/11/2020)

Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches.

Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19.

EQUIPAMENTO

Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital.

Procedemento de xestión de equipamento

Instrucións entrega de equipos

Modelo de acta entrega de equipos ao centro

Modelo de acordo de cesión equipo alumnado

MEDIDAS EDUCATIVAS E ORGANIZATIVAS COVI-19

Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021

Resolución do 22 de maio pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial

Novos acordos do 6 de maio do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) no ámbito educativo

PROTOCOLOS E MEDIDAS EDUCATIVO-SANITARIAS

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Corrección de erros aquí

Protocolo de adaptación ao contexto covid-19 (04-11-2020)

Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

Resolución conxunta, de data 22 de setembro de 2020, das Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a actualización do “Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”, así como os Protocolos de “prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo” e o de “prevención da transmisión da covid-19 nos comedores dos centros educativos non universitarios”

PROTOCOLOS SANITARIOS

Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia

Guía resumo das Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020 (punto Quinto)

Enlace ás Novas instrucións do 13/03/2020 en relación co COVID-19

REAL DECRETO-LEI 31/2020.

Resolución do 18 de novembro de 2020 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria

Resolución do 13 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de pandemia derivada da COVID-19

Real Decreto-lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria (BOE 30 de setembro de 2020).

REINCORPORACIÓN EMPREGADOS PÚBLICOS AO POSTO DE TRABALLO

Modelos de solicitude e informes instrucións 22-05-2020

Instrucións do 8 de maio pola que aclaran extremos do acordo do Consello da Xunta polo que se aproba o protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19 no ámbito dos centros educativos

TERCEIRO TRIMESTRE (INSTRUCIÓNS) DO CURSO 2019-2020

Instrucións do 28 de maio de 2020 pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre

VENTILACIÓN DE ESPAZOS

Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19

Resolución do 4 de novembro de 2020, Ventilación

Recomendacións sobre a ventilación